English dictionaryInfo: This web site is based on WordNet 3.0 from Princeton University.

English noun: Red China

1. Red China (location) a communist nation that covers a vast territory in eastern Asia; the most populous country in the world


SynonymsCathay, China, Communist China, mainland China, People's Republic of China, PRC


Instance hypernymAsian country, Asian nation


Part holonymAmur, Amur River, Beijing, Bo Hai, Brahmaputra, Brahmaputra River, Canton, Canton River, capital of Red China, Chang, Chang Jiang, Changan, Changjiang, Chinese Wall, Chongqing, Chu Kiang, Chungking, Dairen, Dalian, Fengtien, Gan Jiang, Gansu, Gansu province, Gobi, Gobi Desert, Grand Canal, Great Wall, Great Wall of China, Guangzhou, Hangchow, Hangzhou, Hebei, Hebei province, Heilong, Heilong Jiang, Hong Kong, Hopeh, Hopei, Hsian, Huang He, Hunan, Hunan province, Hwang Ho, Inner Mongolia, Kan River, Kansu, Kuangchou, Kuenlun, Kuenlun Mountains, Kunlan Shan, Kunlun, Kunlun Mountains, Kwangchow, Liaodong Bandao, Liaodong Peninsula, Loyang, Luda, Luoyang, Lushun, Luta, Manchuria, Mekong, Mekong River, Moukden, Mukden, Nan Ling, Nan-chang, Nan-ning, Nanchang, Nanjing, Nanking, Nanning, Nei Monggol, Pamir Mountains, Pearl River, Peiping, Peking, Po Hai, Port Arthur, Poyang, Shanghai, Shenyang, Sian, Sichuan, Singan, Sinkiang, Szechuan, Szechwan, Szechwan province, T'ien-ching, Taiyuan, Taklamakan Desert, Taklimakan Desert, Talien, Tangshan, the Pamirs, Tianjin, Tien Shan, Tientsin, Tyan Shan, Wuhan, Xian, Xinjiang, Xinjiang Uighur Autonomous Region, Yangtze, Yangtze Kiang, Yangtze River, Yellow River, Yunnan, Yunnan province, Zhu Jiang


Part meronymAsia


Member holonymChinese


Domain region membersacupressure, acupuncture, brown sauce, cattie, catty, ch'i, chi, Chinese, Chinese brown sauce, Chinese Revolution, Cultural Revolution, dim sum, egg foo yong, egg fu yung, egg roll, falun gong, feng shui, fortune cookie, G-Jo, Great Proletarian Cultural Revolution, Hangchow, Hangzhou, I. M. Pei, Ieoh Ming Pei, ki, Pei, qi, Red Guard, shiatsu, Sino-Tibetan, Sino-Tibetan language, spring roll, stylostixis, Yalu, Yalu River, yang, yin

Based on WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Web design: Orcapia v/Per Bang. English edition: .
2023 onlineordbog.dk