English dictionaryHint: Click 'Bookmark' to add this page to your favorites.

English noun: Greek mythology

1. Greek mythology (group) the mythology of the ancient Greeks


Broader (hypernym)classical mythology


Domain category membersAcheron, Adonis, Aegisthus, Agamemnon, Aglaia, Aides, Aidoneus, Alcyone, Amazon, Andromeda, Antigone, Apollo, Ares, Argonaut, Argus, Artemis, Asterope, Athena, Athene, Atlantides, Atlas, Atreus, Augean stables, Augeas, bacchant, bacchante, Bellerophon, Boreas, Cadmus, Calliope, Calypso, Cassandra, Cassiopeia, Cepheus, Cerberus, Chaos, Charon, Charybdis, Chimaera, Chimera, Chiron, Circe, Clio, Clytemnestra, Cocus, Cocytus, Colchis, Cora, Creon, Crius, Cronus, Cyclops, Cynthia, Daedal, Daedalus, Damon and Pythias, Daphne, Dardanus, Delphic oracle, Demeter, Demogorgon, Despoina, Dionysian, Dionysus, Doris, Echo, Electra, Elysian Fields, Elysium, Eos, Epimetheus, Erato, Erebus, Eris, Eros, Euphrosyne, Euryale, Eurydice, Euterpe, Gaea, Gaia, Galatea, Ganymede, Ge, Geryon, goat god, Gorgon, Grace, Hades, Halcyon, Harpy, Hebe, Hecate, Hector, Helen, Helen of Troy, Helios, hellhound, Hephaestus, Hephaistos, Hermaphroditus, Hermes, Hero, Hesperides, Hestia, Hyades, Hydra, Hygeia, Hymen, Hyperborean, Hyperion, Hypnos, Iapetus, Icarus, ichor, Io, Iphigenia, Jason, Jocasta, King Oedipus, Kore, Laertes, Laius, Laocoon, Leander, Leda, Lethe, Liakoura, maenad, Medea, Medusa, Melpomene, Menelaus, Minotaur, Mnemosyne, Mount Parnassus, Myrmidon, naiad, Narcissus, Nemean lion, Nemesis, Nereid, Nereus, Nestor, Nike, Niobe, Nyx, Oceanid, Oceanus, Odysseus, Oedipus, Oedipus Rex, Oracle of Apollo, oracle of Delphi, Oread, Orestes, Orion, Orpheus, Ouranos, Pallas, Pallas Athena, Pallas Athene, Pan, Pandora, Pandora's box, Paris, Parnassus, Pasiphae, Patroclus, Pegasus, Penelope, Persephone, Perseus, Phaethon, Philemon, Phoebe, Phoebus, Phoebus Apollo, Pleiades, Pluto, Polyhymnia, Pontos, Pontus, Poseidon, Priam, Procrustes, Prometheus, Proteus, Psyche, Pygmalion, Pythia, Python, Pythoness, Rhadamanthus, River Acheron, River Cocytus, River Lethe, River Styx, Sarpedon, Scylla, sea nymph, Selene, Sphinx, Stentor, Sterope, Stheno, Styx, Tantalus, Temple of Apollo, Terpsichore, Tethys, Thalia, Thalia, Thanatos, Thea, Theia, Themis, Theseus, Thetis, Tiresias, Titan, Titaness, Triton, Trojan War, Tyche, Typhoeus, Typhon, Urania, Uranus, water nymph, Zephyr, Zeus

Based on WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Web design: Orcapia v/Per Bang. English edition: .
2018 onlineordbog.dk