English dictionaryHint: Question mark (?) is a wildcard. Question mark substitutes one character.

English noun: Greek deity

1. Greek deity (person) a deity worshipped by the ancient Greeks


Broader (hypernym)deity, divinity, god, immortal


Narrower (hyponym)Aether, forest god, Grace, Moirae, Moirai, Muse, Pontos, Pontus, Rhadamanthus, satyr, silenus


Instance hyponymAeolus, Aides, Aidoneus, Aphrodite, Apollo, Ares, Ariadne, Artemis, Ate, Athena, Athene, Atropos, Boreas, Chaos, Clotho, Cora, Cynthia, Cytherea, Demeter, Despoina, Dionysus, Doris, Eos, Erebus, Eris, Eros, Gaea, Gaia, Ge, goat god, Hades, Hebe, Hecate, Helios, Hephaestus, Hephaistos, Hera, Here, Hermaphroditus, Hermes, Hestia, Hygeia, Hymen, Klotho, Kore, Lachesis, Minos, Momos, Momus, Nemesis, Nereus, Nike, Nyx, Olympian, Olympic god, Ouranos, Pallas, Pallas Athena, Pallas Athene, Pan, Panacea, Pasiphae, Persephone, Phaethon, Phoebus, Phoebus Apollo, Pluto, Poseidon, Proteus, Pythia, Pythoness, Selene, Thanatos, Titan, Titaness, Triton, Tyche, Uranus, Zephyr, Zeus


Domain categoryantiquity

Based on WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Web design: Orcapia v/Per Bang. English edition: .
2018 onlineordbog.dk